Everest 2005
 

actual - aktualni

archiv

sponzors - sponzori

himalaya@himalaya8000.com
Sleva v Namche Outdoor, Travel & Climbing Center

     

3.6.2005

Taková malá rekapitulace

- v základním táboře jsme strávili celkem 42 dní
- mezitím jsme se celkem 10x přesunuli pod stěnu (do C0) a zpět
- takto jsme nachodili po moréně (šílená hromada kamení nasypaná na ledu, který se stále pohybuje) asi 200 km
- ve stěně jsme pracovali celkem 6x (fixovali, vynášeli věci nebo je naopak stahovali)
- do stěny jsme postupně vynosili a připravili k fixování 1800 metrů fixních lan..
- dále jsme z BC pod stěnu a do ní odnesli celkem 300 kg materiálu (stany, vaření - nádobí a plynové bombičky, jídlo, jistící pomůcky - již zmíněná lana, 40 karabin, 25 sněhových kotev, 30 šroubů do ledu, 50 metrů ploché smyčky)
- při značení cesty do depozitu (jelikož jsme byli jediná expedice) jsme postavili celkem 50 „mužíků“, kteří nám pak ukazovali cestu. Každý z nich byl minimálně půl metru vysoký
- na ledovci jsme 4 cesty věnovali označování trhlin a správného směru, použili jsme tam asi 60 bambusových tyček a spousty samolepek

- cestu z čínského BC do našeho opravdového BC je možné ujít za 2 až 2,5 hodiny (když je člověk rozchozený). V dubnu, kdy jsme se teprve přemisťovali do BC, dokázali jakmeni cestu zkomplikovat tak, že jsme na ni spotřebovali dva dny a museli nocovat po cestě !!!
- cesta z Káthmándú do našeho základního tábora nám trvala celkem 18 (!!!) dní, nazpět jsme byli za dva dny. Cestu „tam“ ovlivnila spousta faktorů, mimo jiné: stávka maoistů, která zablokovala všechny výjezdy z KTM; Lucka, kterou v Tingri pokousal pes a řešilo se očkování proti vzteklině; čekání na jaky, kteří „prý“ do čínského BC chodí tři dny z daleké nedaleké vesnice, ačkoli na místě je stále k dispozici asi 50 jaků...

- z kláštera Rhongbuk s námi šel láma dva dny do BC, pomohl nám postavit BC a další den vykonal „puju“ (obřad na usmíření bohů). Při něm foukalo tak, že nám málem spadl čorten. Láma si pochvaloval, že mu příroda pomáhá, že roznáší motlitbu do všech stran. Avšak vítr se zapomněl zastavit a foukal celý následující měsíc a půl.

- zažili jsme extrémně studenou a nepříznivou sezonu. Po celou dobu pobytu (kromě posledních pěti dní) se v základním táboře nedalo ani přes největší polední parno chodit v sandálech a v tričku s krátkým rukávem. Průměrná noční teplota venku byla - 20?C, ve stanu pak -9?C. Když se počasí chtělo předvést, mohli jsme zaznamenat extrémy venku -25?C a uvnitř -14?C.

- během výpravy jsme snědli a vypili (vše, co jsme dovezli z Čech):
20 kg salámu, 8 kg šunky (obojí z Maso Planá), 100 balíčků sušeného masa Jerkey, 15 kg čokolády (Margotky, Deli a mléčné čokolády), 6 kg výborného kafe Classic 3v1, 1,5 kg klasického Nescafé a 6,5 kg horké čokolády (to vše samozřejmě Nestlé), 200 balíčků instantních polévek (10ti minutovek), 120 „hrníčkových“ polévek, 200 Omáčkových a Nudlových Fantazií (prostě instantních nudlí všeho druhu), 70 omáček na rýži a těstoviny, cca 200 litrů bujónu, 5 kg bramborové kaše (všechny dobrůtky od Knorru)
- a v Káthmándú jsme dokoupili a taky v průběhu expedice zpracovali:
40 konzerv rybiček, 12 konzerv párků, 12 konzerv luncheonmeatu, 12 velkých konzerv kompotů, 10 lahví kečupu, 4 lahve chilli omáčky, 2 velké hořčice, 10 kg tvrdého sýra, 6 kg másla
330 vajec, 48 kg cukru, 10 kg soli, 35 kg mouky, 12 kg sušeného mléka, 10 kg těstovin, 30 kg rýže, 30 kg brambor, 9 kg dalu (čočka, která se podává s rýží jako Dal-bat), 10 sklenic medu, 8 sklenic marmelády, 5 kg instantního džusu, 18 litrů oleje, 5 kg kukuřice jako „popcornu“

- při čekání na počasí trojka Ivan, Petr a Šimon sehrála celkem 650 partií mariáše, avšak konečná výhra vítěze činí pouhých 10 Kč (v průběhu se výhry pohybovali kolem 80 korun...)
- Soňa vyluštila během této doby asi 500 křížovek, asi s deseti jí pomohli ostatní členové výpravy
- dohromady jsme měli v základním táboře asi 15 knížek a každý přečetl aspoň polovinu z nich (pro příklad: Tulák po hvězdách, Foucoultovo kyvadlo, Sofiin svět, Pompeje, Firma ...)

- byli jsme svědky unikátní události, a to přistání helikoptéry na vrcholu Everestu !!! Vynikající francouzský pilot Didier Delsalle přistál na vrcholu Everestu, strávil tam dvě minuty a zase se dokázal vznést a odletět dolů !!! Více informací lze nalézt na: http://www.everestnews.com/stories2005/everestcopter05282005.htm

- měli jsme k dispozici jednu kameru Cannon, 3 klasické foťáky a 3 digitály (taky většinou Cannon). Dohromady jsme vyfotili 40 filmů (většinou diapozitivy) a asi 800 obrázků na digitály... Šimon natočil 50 minut záběrů pro film...

- při práci jsme používali tři vysílačky (zapůjčeny z ČHS), dva notebooky, satelitní telefon Iridium a přenosové zařízení Bgan. Vše jsme nabíjeli buď ze solárních panelů nebo z generátoru Honda. Do něj jsme spotřebovali asi 60 litrů paliva a nějaký olej navrch...

- v závěru expedice jsme z kopce stáhli všechny stany, karimatky, vaření (včetně prázdných bombiček), odpadky, ale také i lana, kotvy, šrouby a veškeré další pomocné jištění. Týden po našem odchodu, když vítr a sníh zakryl naše stopy, nebylo poznat, že cestu letos někdo lezl.
Odpadky jsme odvezli do čínského BC, všechny ostatní věci do Káthmándú, baterie vezeme s sebou do Čech.

A takto jsme strávili poslední dva večery v Káthmándú - kulečníkovým turnajem v pubu Tom & Jerry.

Archiv   

 

   

2005-06-03

To Recapitulate

- We have spent 42 days in Base Camp
- During that time we have moved 10x under the mountain face (to the C0 and back)
- The distance we have walked on the moraine (pile of stones dumped on ice, which constantly moves) was about 200 km
- We have worked on the mountain face 6x (fixing the route, bringing up gear and taking it down)
- We have gradually brought up to the mountain face and prepare for fixing about 1800 m of rope.
- From the BC to the face we have brought up 300 kg of gear (tents, cookers-dishes and gas tanks, food, and security gear – already mentioned ropes, 40 snap hooks, 25 snow anchors, 30 screws, 50 m of flat hooks)
- When marking the route to supply camp (since we were only one expedition) we built 50 markers to show us the route. Each of them was at least half of meter tall.
- On the glacier we have dedicated 4 trips to mark the cracks and the right direction. We have used about 60 bamboo sticks and many stickers.
- It is possible to make it from Chinese BC to our BC in about 2 – 2.5 hours (if one is in walking shape). In April, when we were moving to our BC, yakmen managed to make the route so difficult that we needed 2 days to make the journey and we had to stay over the night on the route!!!
- route from Katmandu to our BC took us 18 (!!!) days, the same way back took 2 days. The way there was affected by many factors: Maoist strike, which blocked all exits from KTM, Lucka, who got bitten by a dog in Tingri and we had to solve the possibility of rabies, waiting for yaks, which takes 3 days to get them from a far, but not to far, village, although there is about 150 yaks on the spot available...
- Lama walked with us for 2 days from the monastery Rhongbuk to the BC helped us build BC and the next day he performed „puja“(ceremony to reconcile with gods). During the ritual the wind blew so strong that it almost took down corten. Lama was happy saying that the nature helps to spread the word of prayer to all directions. The problem was that the wind failed to stop and it kept blowing for another month and half.
- We have experienced an extremely unfavorable season. During the whole stay (aside from the last 5 days) we could not wear sandals and t-shirts in BC at all. The average night temperature outside was -20?C and in tents it was -9?C. When the weather was showing off, the temperature outside was -25?C and inside -14?C.
- during the expedition we have eaten everything we brought with us from the Czech Republic: 20 kg of salami, 8 kg of ham (both made by Maso Planá), 100 packs of dry meat Jerky, 15 kg of chocolate (Margot, Deli and milk chocolate), 6 kg of great coffee Classic 3v1, 1,5 kg classic Nescafe and 6,5 kg dark chocolate (all of course Nestlé), 200 packs of instant soups (10 minutes to make), 120 soups prepared already in cups, 200 noodles and sauce Fantasia (simply instant noodles of all kind), 70 sauces for rice and pasta, about 200 liters of bullion, 5 kg of mashed potatoes (all goodies from Knorr)
- We also bought in Katmandu and consumed on the expedition: 40 cans of fish, 12 cans of sausages, 12 cans of luncheon meat, 12 big cans of stewed fruits, 10 ketchup bottles, 4 bottles of chili sauce, 2 big mustards, 10 kg hard cheese, 6 kg of butter, 330 eggs, 48 kg sugar, 10 kg salt, 35 kg of flour, 12 kg of dry milk, 10 kg of pasta, 30 kg of rice, 30 kg of potatoes, 9 kg of dalu (lentil, similar to Dal-bat rice), 10 jars of honey, 8 marmalade jars, 5 kg of juice, 18 liters of oil, 5 kg corn of „popcorn“
- While waiting for weather, the trio Ivan, Petr a Šimon played all together 650 “Marias” card games, but the final winning was only 10 Czech Crowns (while winnings during the games went as high as 80 Kc)
- Sona solved 500 crossword puzzles and with 10 of them she had help from other members of expedition
- All together we had in BC 15 books, and everyone read about half of them ( Ex: Hitchhikers guide to galaxy, Foucoult‘s pendulum, Soffie’s world, Pompey, The Firm ...)
- We also witnessed a very unique event, the landing of a helicopter on the top of Mount Everest!!! An outstanding French pilot Didier Delsalle landed on the top of Everest and spent 2 minutes and then he managed to get back down!!! Look for more info here: http://www.everestnews.com/stories2005/everestcopter05282005.htm
- We have with us one camera Cannon, 3 classic cameras and 3 digital cameras (also mostly Cannon). We have used 40 films (mostly slides) and about 800 digital pictures... Šimon have made about 50 minutes of movie shots...
- During our work we have used 3 radios transmitters (borrowed from ČHS), 2 notebooks, Iridium satellite phone and transmitter Bgan. All these were charged by solar panels or Honda generator, where we used 60 liters of gas and some oil too.
- in the end of our expedition we have removed from the mountain all the tents and sleeping items, cookers (including empty gas tanks), our trash, but also all the ropes, anchors, screws, and all other security gear. A week after we left the mountain face, the snow covered out foot steps, and nobody could tell that we or anyone else climbed there this season. We took the trash to the Chinese BC and all the other items to Katmandu. We will take the battery with us to the Czech Republic.

Archiv